فاطمه  صادقیان

فاطمه صادقیان
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
چندین سال سابقه ی کار در بیمارستان های امام خمینی امیر اعلم و مصطفی خمینی
سخنران در کنگره های شنوایی شناسی و مغز و اعصاب و گفتار درمانی
چندین سال سابقه ی کار در حوزه سمعک وزوز گوش و تربیت شنوایی